Slováci, POZOR! Porušenie zákazu zastavenia a státia budú môcť pokutovať aj obce!

MESTÁ BUDÚ MÔCŤ POSIELAŤ POKUTY ZA NESPRÁVNE PARKOVANIE AJ DO SCHRÁNKY

Mestá a obce získajú od mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mala doteraz len Polícia Slovenskej republiky.

Prináša to novela zákona o cestnej premávke, ktorá rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Poslanecký návrh novely zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci. Spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.
VÝŠKA SANKCIE 
OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ 
 Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.
 Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
 Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) je sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú132 eur.
 Príjem z pokuty bude patriť obci.
 BLOKOVÉ A RIADNE KONANIE 
 Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní a v riadnom konaní ani možnosť použiť „papuču“ sa v tejto súvislosti nemenili. (Obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v riadnom konaní je to iba v právomoci PZ.)
 V blokovom konaní je pokuta max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím.
 V riadnom konaní je pokuta max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím.
ČO BUDÚ ROBIŤ MESTÁ A OBCE:
 zadokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia)
 vydanie rozkazu o pokute
 prijatie a vybavenie prípadne podaného odporu
 rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore
Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.
DÔVODY TEJTO ZMENY
 Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou „papúč“) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor zas nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.
 Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.
INFO O FUNGOVANÍ OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI
Nájdete na stránke MV SR:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com