KORONAVÍRUS: Polícia Slovenskej republiky zverejnila aktuálne informácie o opatreniach a hraniciach na jednom mieste!

Spread the love

Polícia Slovenskej republiky zverejnila všetky informácie o opatreniach a hraniciach:

 

NÚDZOVÝ STAV A NOVÉ OPATRENIA

Núdzový stav bol vyhlásený od 1.10. na nasledujúcich 45 dní. V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Z pohľadu trestného práva je potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že núdzový stav je podľa Trestného zákona krízovou situáciou, ktorá podmieňuje pri niektorých trestných činov spáchaných počas jej trvania možnosť uloženia prísnejších trestov.

Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia, ktoré nájdete na https://www.uvzsr.sk/. Týkajú sa maximálneho počtu osôb v prevádzkach, hromadných podujatí, otvorení reštauračných zariadení, zákazu rodinných osláv/svadieb/karov (okrem obradov). Na webe sú uvedené aj výnimky pre každý prípad. Nové pravidlá sa týkajú aj nosenia rúšok – viď. nasledujúcu sekciu.

NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE

Od 1.10. je povinné nosiť rúško nielen v interiéri, ale aj v exteriéri a to v prípadoch, ak sa nachádzame od osôb nežijúcich s nami v spoločnej domácnosti na vzdialenosť menej ako 2 metre. Po novom sú rúška povinné aj v práci bez rozdielu, či sú kolegovia od seba vzdialení na 2 alebo viac metrov. Rúška sú povinné aj počas výroby programov v televízii. Všetky výnimky a pravidlá nájdete na webe ÚVZ SR.

V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €.

Porušenie povinnosti nosenia rúšok nahlasujte jednej z týchto inštitúcií: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, mestská alebo obecná polícia, Policajný zbor.

‼️POVINNÁ KARANTÉNA PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA‼️

Povinná karantená sa NEVZŤAHUJE, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Švajčiarsko, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Taliansko a Severného Írska a Vatikán

Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR a svojho všeobecného lekára
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí)
ALEBO
1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín
2. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva a svojho všeobecného lekára

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:
1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR a svojho všeobecného lekára
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test

V prípade, že sa na vás vzťahuje povinná karanténa, máte právo dostať PNku.
Detailné výnimky z povinnej karantény nájdete v opatrení na webe ÚVZ SR.
Výnimky platiace pre územie ČR sú uvedené nižšie.

VÝNIMKY PRE PENDLEROV Z ČR

Keďže sa náhodné kontroly vykonávajú SÚSTAVNE len na hranici s Českou republikou, nasledujúce výnimky sa týkajú iba pendlerov z ČR.

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ale miesto výkonu prácu (aj živnostníci) sa nachádza v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás NEVZŤAHUJE. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. Upozorňujeme, že to, či vás pustia na svoje územie susedné krajiny je vylúčne v ich kompetencii.

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, ale miesto výkonu práce (aj živnostníci) sa nachádza na území SR do 30 km po pozemnej komunikácií od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás NEVZŤAHUJE. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. V prípade, že vo vašej domácnosti žijú nezamestnané osoby, môžu prekračovať hranice bez povinnosti karantény len s osobou, ktorá potvrdenie o práci má.

Karanténa sa na vás tiež NEVZŤAHUJE, ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

Kompletný zoznam výnimiek tu: http://bit.ly/uvzsr-opatrenie-hranice

REŽIM NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH A ĎALŠIE VÝNIMKY MIMO PENDLEROV

Česká republika

– keďže krajina bola zaradená medzi “červené”, Policajný zbor vykonáva náhodnú kontrolnú činnosť vozidiel prichádzajúcich z jej územia
– cestovanie na územie ČR je pre obyvateľov SR obmedzené, pri návrate pre nich platí povinná karanténna
– výnimky z povinnej karantený platia pre pendlerov (viď. predošlú sekciu); osoby zamestnané v špecifických oblastiach (zdravotníctvo, opatrovateľstvo, veda-výskum, pedagogika, sezónne práce – poľnohospodárstvo/potravinárstvo); študentov (a jednu sprevádzajúcu osobu – môžu ju mať so sebou, nemusia); športovcov idúcich na tréning; osoby, ktoré sa idú postarať o rodinného príslušníka v sprievode maximálne ďalšej osoby; osoby, ktoré idú obhospodarovať pôdu do 10 km od štátnej hranice; umelci idúci na vystúpenia/nakrúcania
– recipročne platí výnimka aj pre osoby s trvalým pobytom v ČR, ktoré idú na územie SR s cieľom štúdia + môžu mať aj sprievod v podobe jednej osoby
– všetky vyššie uvedené výnimky sa pri možnej kontrole musia hodnoverne preukázať dokladom/potvrdením, ktorý zdôvodňuje ich právo na výnimku
– hraničné priechody sú otvorené (náhodné kontroly)

Rakúsko

– slovenská, ani rakúska strana nevykonávajú kontroly
– povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
– hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Maďarsko

– slovenská strana nevykonáva kontroly
– maďarská strana umožňuje vstup iba tým cudzincom, ktorí majú na jeho území trvalý alebo prechodný pobyt (Lakcim karta) a ich rodinným príslušníkom
– takýto režim na hraniciach s Maďarskom platí do 1.11.
– občania SR môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak v priebehu 5 dní pred svojim príchodom absolvovali test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a majú o tom potvrdenie
– občania SR, ktorí chcú vstúpiť na územie Maďarska a budú sa zdržiavať do 30 km od štátnej hranice, majú vstup povolený na 24 hodín
– povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
– ďalšie špecifické výnimky a spôsob, ako požiadať o udelenie výnimky na vstup do Maďarska nájdete nižšie na webe MZV SR
– otvorené hraničné priechody: Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod), Rajka – Čuňovo (starý priechod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00), Komárno – Komárom, Komárno nový Monoštorský most, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť, Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto, Vámosszabadi – Medveďov, Letkés – Salka, Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty, Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros, Somoskőújfalu – Šiatorská Bukovinka, Tornanádaska – Hosťovce, Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa

Poľsko

– slovenská, ani poľská strana nevykonávajú kontroly
– povinná karanténa sa na občanov SR vracajúcich sa z tohto územia nevzťahuje
– hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Ukrajina

– Od 28. septembra 2020 je povolený vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. (viac info pozri nižšie web MZV SR)
– Ukrajina je červená krajina, pre osoby vracajúce sa na územie SR platí povinná karanténa
– otvorené hraničné priechody: Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj, Veľké Slemence – Mali Selmenci (pre peších od 8:00 do 20:00)

SITUÁCIA VO SVETE

Ministerstvo zahraničných vecí SR pravidelne aktualizuje stránku so zoznamom takmer všetkých krajín sveta, kde sú uvedené cestovné obmedzenia: https://www.mzv.sk/cestova…/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

DETAILNÝ PREHĽAD MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKÝCH VÝNIMIEK Z POVINNEJ KARANTÉNY/NOSENIA RÚŠOK

Úrad verejného zdravotníctva SR publikuje detailné prehľady mimoriadnych opatrení na svojej webovej stránke (hromadné podujatia atď.): http://www.uvzsr.sk/

NEVERTE HOAXOM

Policajný zbor prevádzkuje špecializovanú stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR, na ktorej nájdete desiatky vyvrátených dezinformácií o koronavíruse – a kde môžete posielať tipy na hoaxy, na ktoré narazíte na internete.

OFICIÁLNY VLÁDNY WEB

Počty infikovaných/vyliečených/obetí a všetky dôležité informácie aj o režime v školách nájdete na oficiálnom vládnom webe: https://korona.gov.sk/

 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zahraničná politika sa nás týka (dezinformácie)
https://www.employment.gov.sk/sk/ (dotácie, úľavy, pomoc)

 

KORONAVÍRUS: VŠETKY INFORMÁCIE O OPATRENIACH A HRANICIACH NA JEDNOM MIESTE⚠️Aktualizácia 1.10. – maďarská strana bude…

Zveřejnil(a) Polícia Slovenskej republiky dne Pátek 25. září 2020

 

zdroj: Facebook Polícia Slovenskej republiky

You Might Also Like