KONEČNE JE TO TU! Ministerstvo zdravotníctvo zverejnilo 11 fáz očkovania: Kedy sa na rad dostanete vy?

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo jednotlivé fázy, podľa ktorých sa má na Slovensku očkovať.

Prvá fáza

 • zdravotnícki pracovníci
 • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,
 • terénni sociálni pracovníci
 • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
 • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID -19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou
 • osobám má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní
 • očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu:
 • prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb
 • osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
 • imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí
  v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí

Druhá fáza

 • ľudia s vekom najmenej 85 rokov

Tretia fáza

 • ľudia s vekom najmenej 75 rokov

Štvrtá fáza

 • ľudia s vekom najmenej 65 rokov

Piata fáza

 • osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek. Napríklad:
 • onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia
 • pacient s aktívnou formou hematoonkologického ochorenia
 • pacient s transplantáciou solídnych orgánov
 • pacient s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT)
 • pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 • pacient v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
 • pacient so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • pacient s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
 • pacient po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
 • pacient so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
 • pacient s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
 • pacient s HIV v štádiu AIDS/late presenter
 • pacient s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
 • pacient s extrémnou obezitou BMI vyšší ako 35
 • pacient so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných
 • pacient s cirhózou pečene
 • pacient so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu
 • pacient so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu
  a substitučnú liečbu
 • pacient so závažnou neurologickou chorobou –  sclerosis multiplex vyžadujúcou
  liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálnaskleróza a iné
 • pacient s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • pacient so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických
  a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu
 • pacient so závažnými poruchami hemokoagulácie
 • pacient so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza)

Šiesta fáza

 • osoby so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek. Napríklad:
 • pacient s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
 • s ischemickou chorobou srdca, po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B.
  liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
 • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30
 • so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických, gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Siedma fáza

 • učitelia s vekom najmenej 55 rokov

Ôsma fáza

 • ľudia s vekom najmenej 55 rokov

Deviata fáza

 • učitelia

Desiata fáza

 • ľudia s vekom najmenej 45 rokov.

Jedenásta fáza 

 • ľudia s vekom najmenej 18 rokov.

SPUSTILI SME REGISTRÁCIU SENIOROV NAD 85 ROKOV 💉

Cez formulár na korona.gov.sk v niektorých okresoch sa od dnes môžu na…

Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Streda 20. januára 2021

zdroj: slov-lex.sk,Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com