CELÉ ZNENIE: Zmeny v núdzovom stave platné od 1. apríla

Uznesenie vlády k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 176 z 31. marca 2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021;

B. dopĺňa

B.1. v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 bod 31 a 32, ktoré znejú:
„31. s účinnosťou od 1. apríla 2021 cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť,

32. s účinnosťou od 1. apríla 2021 cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť,“,

B.2. v časti C uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 bod C.3, ktorý znie:

„C.3. na účely bodu C.1, kde sa vyžaduje negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, sa negatívnym výsledkom tohto testu vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla 2021 možno preukázať až do 11. apríla 2021;“;

C. ukladá

predsedovi vlády

C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne

ministerke kultúry

C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne

D. odporúča

hlavnému hygienikovi SR

D.1. určiť podmienky výkonu individuálnej duchovnej starostlivosti a podmienky pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

hlavný hygienik SR

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com