Ambulantní špecialisti musia poskytovať pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Čo robiť, ak vás odmietnu?

Ambulantní špecialisti majú podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR aj naďalej poskytovať pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť.

Viete, na koho sa obrátiť, ak vás lekár odmietne? Čo robiť v prípade, ak nie ste spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?

Ministerstvo zdravotníctva reaguje na stúpajúci počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 viacerými opatreniami. Jedným z nich je nariadenie pre vybrané nemocnice poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tento pokyn si však niektorí lekári vysvetlili po svojom a odmietajú svojich pacientov ošetriť. Ministerstvo vysvetľuje, že povinnosť poskytovať výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú len nemocnice v ich lôžkovej časti. Ambulantní špecialisti majú aj naďalej poskytovať pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Štandardný režim v nemocniciach pokračuje pri onkologických pacientoch, ale aj tých, ktorým sa v nemocniciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.

Kedy vás lekár môže odmietnuť?
Pacient má právo na slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú zdravotnícke zariadenia, napríklad nemocnica, poliklinika, súkromná ambulancia. Môžete si teda slobodne vybrať zdravotnícke zariadenie, no nie vždy je možné vybrať si aj konkrétneho lekára alebo zdravotnú sestru, ktorá vás bude ošetrovať. Lekára, sestru a ďalší zdravotnícky personál, ktorý sa o pacienta stará, určuje zdravotnícke zariadenie. Výnimkou je možnosť vybrať si pôrodníka – s jeho súhlasom a za poplatok.
Lekár nie je povinný prijať každého pacienta, ktorý o to požiada. V odôvodnených prípadoch zákon lekárom umožňuje pacienta odmietnuť. Právo odmietnuť prijať nových pacientov (uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) má v prípade, ak:

 • by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (mal by príliš mnoho pacientov); tento dôvod nemôže použiť všeobecný lekár voči pacientovi, ktorý má v jeho obvode trvalý alebo prechodný pobyt. Obvody všeobecným lekárom určuje VÚC. Na internetovej stránke každého vyššieho územného celku sú zverejnené obvody jednotlivých všeobecných lekárov pre dospelých aj pre deti. Špecialisti nemajú určené obvody, preto môžu pacienta odmietnuť bez ohľadu na to, kde má bydlisko;
 • by jeho osobný vzťah s pacientom alebo k jeho zákonnému zástupcovi ovplyvňoval objektívne hodnotenie zdravotného stavu (napríklad rodinný stav);
 • by jeho osobné presvedčenie bolo v rozpore s presvedčením pacienta, tento prípad sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu;
 • lekár – špecialista môže odmietnuť vyšetriť pacienta, ak pacient nemá odporúčanie (výmenný lístok) od všeobecného lekára (výmenné lístky kvôli pandémii aktuálne nie sú potrebné, treba však špecialistu dopredu kontaktovať a objednať sa).

Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo pacienta na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Čo robiť v prípade, ak lekár odmietne s vami uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
Pokiaľ lekár odmietne uzavrieť s pacientom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe vyššie uvedených prípadov, pacient má právo dať daný prípad preveriť na príslušný samosprávny kraj, ktorý mu následne bezodkladne určí iného konkrétneho lekára (v čo možno najmenšej vzdialenosti od bydliska alebo pracoviska pacienta).
Pokiaľ samosprávny kraj uzná, že odmietnutie lekárom bolo neopodstatnené, môže vám priradiť aj lekára, ktorý s vami túto dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol uzavrieť. Rozhodnutie samosprávneho kraja je lekár povinný rešpektovať.

Pacient môže kontaktovať aj svoju zdravotnú poisťovňu a požiadať ju, aby mu určila poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý sa o neho postará. Zdravotná poisťovňa je povinná pre pacienta nájsť zdravotnícke zariadenie, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.

Pacient sa môže nechať ošetriť aj u poskytovateľa, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou. V takom prípade musí poisťovňu minimálne 10 dní vopred požiadať o súhlas. Tlačivo žiadosti je dostupné na webových stránkach a v pobočkách poisťovní. Ak pacient súhlas nedostane alebo oň vôbec nepožiada, bude si náklady na vyšetrenie platiť sám. Aj v prípade, že poisťovňa súhlasí, neuhradí všetky náklady na zdravotnú starostlivosť, ale iba 80 % z nich.

Ako postupovať, keď chcete zmeniť lekára?
So všeobecným lekárom pacient uzatvára písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak chcete všeobecného lekára zmeniť, musíte od dohody odstúpiť. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zanikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo odstúpenie doručené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Špecialistu môže pacient zmeniť kedykoľvek. Nemusí mu oznamovať svoje rozhodnutie viac ho nenavštevovať. Na vyšetrenie u nového špecialistu budete opäť potrebovať odporúčanie (výmenný lístok) od svojho všeobecného lekára. Bez výmenného lístka zdravotná poisťovňa neuhradí špecialistovi vyšetrenie (neplatí to v čase pandémie). Pokiaľ je pacient ochotný platiť si vyšetrenie v plnom rozsahu sám, výmenný lístok nepotrebuje.

K akým špecialistom nie je potrebný výmenný lístok?

Výmenný lístok nie je potrebný na vyšetrenie:

 • u gynekológa, psychiatra, kožného lekára a očného lekára pri predpísaní okuliarov,
 • u špecialistu, ktorého pacient už navštívil a ten ho opäť objednal,
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu,
 • v prípade ochranného ambulantného liečenia,
 • v rámci dispenzarizácie, kedy špecialista pravidelne kontroluje stav pacienta s určitým ochorením.

Odporúčanie na vyšetrenie u špecialistu pacient nepotrebuje ani v prípade, ak sa nechá vyšetriť počas doplnkových ordinačných hodín. Doplnkové ordinačné hodiny slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom mimo riadnych ordinačných hodín, a to za priamu platbu lekárovi. Maximálna výška platby je 30 €. Pacient sa objednáva na konkrétny termín prostredníctvom informačného systému lekára. Doplnkové ordinačné hodiny nevyužívajú všetci lekári.

Môže vás lekár odmietnuť vyšetriť z dôvodu, že vyčerpal limity stanovené zdravotnou poisťovňou?
Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná správne a včas. Odklad nie je prípustný, ak sú bezprostredne ohrozené život alebo zdravie, pacient náhle pocítil neznesiteľnú bolesť, hrozí riziko šírenia nákazlivej choroby a pri pôrode. V ostatných prípadoch nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotný výkon nie je nevyhnutné vykonať hneď.

Môže sa stať, že lekár pacienta objedná na neskorší termín z dôvodu vyčerpania limitov na výkony. Špecialisti sú poisťovňou platení podľa zdravotných výkonov, ktoré pacientovi poskytli. Každý lekársky výkon a vyšetrenie sú ohodnotené počtom bodov. Lekár – špecialista môže mať v zmluve s poisťovňou dohodnutý určitý rozsah výkonov na mesiac. Ak prekročí dohodnutý rozsah výkonov, môže byť pre neho nevýhodné objednať pacienta na vyšetrenie v danom mesiaci. V takomto prípade pacient buď akceptuje objednanie na neskorší termín alebo sa obráti na svoju zdravotnú poisťovňu, aby mu určila iného špecialistu v danom odbore, ktorý bude súhlasiť s vyšetrením pacienta.

Na tzv. čakaciu listinu je pacient zaradený, ak mu poskytovateľ nemôže poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť do troch mesiacov. V takom prípade navrhne ošetrujúci lekár zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (napr. výmena bedrového alebo kolenného kĺbu). Ak pacient so zaradením do zoznamu súhlasí, ošetrujúci lekár vypíše návrh na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenie potom požiada zdravotnú poisťovňu o zaradenie do zoznamu. Čakacie listiny s uvedením priemernej dĺžky čakania na zákrok sú zverejnené na webových stránkach zdravotných poisťovní.

Môže lekár odovzdať pacientovi jeho zdravotnú dokumentáciu?
Lekár, ktorý zdravotnú dokumentáciu vedie, je za ňu zodpovedný a má ju chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Zdravotná dokumentácia nepatrí pacientovi, nie je jeho majetkom, preto vám ju lekár nemôže odovzdať ani v prípade, keď ho o to požiadate. Máte však právo na výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Do zdravotnej dokumentácie pacienta môže nahliadať iba on sám, jeho zákonný zástupca, napríklad rodič alebo opatrovník určený súdom (nie opatrovateľ poberajúci príspevok na opatrovanie) a osoba, ktorú pacient na nahliadanie do dokumentácie splnomocnil. Ani najbližší príbuzní si nemôžu prezerať pacientovu zdravotnú dokumentáciu či žiadať od lekára informácie o jeho zdravotnom stave, pokiaľ na to nie sú pacientom splnomocnení. Po smrti pacienta môžu do jeho zdravotnej dokumentácie nahliadať manžel alebo manželka, deti, rodičia a pokiaľ pacient takýchto príbuzných nemá, aj ľudia, ktorí s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti. Osoba, ktorá je oprávnená do zdravotnej dokumentácie nahliadať, si z nej môže robiť aj výpisy alebo fotokópie.

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odošle pôvodný lekár dokumentáciu novému lekárovi na základe jeho vyžiadania. Pokiaľ poskytovateľ ukončí svoju činnosť, zdravotnú dokumentáciu preberie príslušný samosprávny kraj. Ani v tomto prípade lekár nevydáva dokumentáciu do rúk pacienta.

Od 1. januára 2018 musia byť všetky zdravotnícke zariadenia aj všetci lekári a ďalší zdravotníci zapojení do systému elektronického zdravotníctva ezdravie. Zdravotnícki pracovníci v systéme vytvárajú zdravotné záznamy, ktoré tvoria pacientovu elektronickú zdravotnú knižku. Pacient nemá právo žiadať, aby lekár jeho údaje do ezdravia nevkladal. Lekár je povinný to robiť.

Na koho sa obrátiť v prípade, že nie ste spokojný s kvalitou poskytnutej zdravotnej starostlivosti?
Ak sa pacient domnieva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli porušené jeho práva, môže písomne požiadať poskytovateľa (zdravotnícke zariadenie) o zjednanie nápravy. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, žiadateľ sa môže obrátiť na ďalšie kompetentné orgány – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak ide o nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo na Slovenskú lekársku komoru či Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, ak je dôvodom nespokojnosti správanie sa lekára alebo sestry.

Prípadné pochybenia poskytovateľa nesúvisiace priamo s kvalitou zdravotnej starostlivosti (napríklad vyberanie poplatkov, dodržiavanie ordinačných hodín), riešia samosprávne kraje a Ministerstvo zdravotníctva SR.
Samosprávny kraj a ministerstvo zdravotníctva kontrolujú tých poskytovateľov, ktorým vydali povolenie. Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, špecializovanej nemocnice, zariadenia biomedicínskeho výskumu, tkanivového zariadenia a referenčného laboratória. Všetkým ostatným poskytovateľom vydáva povolenie samosprávny kraj.

Na samosprávny kraj sa môžete obrátiť, ak sa váš podnet týka niektorej z týchto oblastí:

 • neoprávnené platby za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou,
 • nezverejnený cenník a nesúlad vydaných príjmových dokladov s ním,
 • nedodržiavanie ordinačných hodín a hodín na prednostné vyšetrenie,
 • zdravotná dokumentácia pacienta – uchovávanie, odovzdanie novému lekárovi a získavanie informácií z nej,
 • rajonizácia – určenie obvodu poskytovateľov (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ a zubný lekár),
 • odmietnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi,
 • odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zo strany pacienta,
 • neinformovanie pacienta a zákonného zástupcu zo strany poskytovateľa,
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • nesplnenie podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa zaoberá tým, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Pokiaľ ÚDZS zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, uloží poskytovateľovi sankcie – napomenutie, pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania až na jeden rok. Úrad nemôže rozhodnúť o odškodnení pacienta alebo jeho blízkych. Rozhodnúť o náhrade škody môže iba súd. Rovnako iba súd môže rozhodnúť, že lekár alebo iný zdravotnícky pracovník spáchali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti trestný čin.
Viac informácií nájdete aj na webe ÚDZS v časti otázky a odpovede.

Úplné znenie Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dostupné na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Zdroje: ÚDZS, MZ SR, BSK, slovensko.sk, hematologickypacient.sk, npz.sk, Národný Portál Zdravia

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com