AKTUÁLNE: Praktické informácie k plošnému testovaniu a zákazu vychádzania

Od 18. do 26. januára prebieha na Slovensku celoplošné skríningové testovanie. Otestovať sa môžete formou antigénového alebo RT-PCR testu. Pozor, potvrdenie o negatívnom teste potrebujete aj vtedy, ak pôjdete od 27. januára do 3. februára do práce alebo do prírody.

O celoslovenskom testovaní rozhodla na svojom rokovaní vláda, ktorá zároveň predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021. Nemusia ho podstúpiť tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace, prípadne boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti tomuto ochoreniu a od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára negatívny test podmienkou pre mnohé činnosti a prakticky sa bez neho bude dať pohybovať iba vo výnimočných prípadoch. Negatívny test sa nebude vyžadovať od mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Pozor, po 3. februári bude treba v 37 regiónoch s horšími výsledkami nový test. Okrem testov vykonaných na Slovensku platia aj zahraničné, ktoré majú certifikát Európskej únie.

Pre potvrdenie o výsledku testu existuje viacero možnosti:

 • certifikát vydaný na odberovom mieste,
 • SMS potvrdenie, ktoré zasiela NCZI,
 • tlačivo vydané rezortom zdravotníctva, ktoré dostanete priamo po otestovaní; tlačivo musí byť potvrdené originál pečiatkou testovacieho miesta alebo obcou,
 • potvrdenie vytlačené v papierovej podobe (ak občan dostal výsledok testu napríklad v maile).

Negatívny test BUDETE POTREBOVAŤ:

 • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a iných obchodov), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.

Potvrdenie o negatívnom výsledku testovania NETREBA:

 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
 • na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • na cesta za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka,
 • a cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov, osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kompletný zoznam výnimiek zverejnil Úrad verejného zdravotníctva vo vyhláškach vo Vestníku vlády SR, ktoré začnú platiť od 27. januára 2021. Ide o:

1. vyhlášku, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok, vrátane škôl a školských zariadení a priestorov zamestnaváteľa (vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa či povinnosť prevádzkovateľov vrátane škôl a školských zariadení zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok, pričom stanovuje množstvo výnimiek z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb),

2. vyhlášku, ktorá upravuje činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

Prehľad najdôležitejších zmien v porovnaní s predchádzajúcou vyhláškou:

 • Spresňuje sa, že výdajné miesta môžu slúžiť zároveň na preberanie vráteného alebo reklamovaného tovaru,
 • od 27. januára sa otvárajú knižnice, avšak za dodržania hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení stanovených pre prevádzky,
 • umožňuje sa činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby nevyhnutné pre športovú činnosť osôb, ktoré sú držiteľmi dekrétu o zaradení do širšej nominácie olympijského alebo paralympijského tímu a stanovujú sa podmienky ich činnosti (napr. nemôžu poskytovať služby pre iné osoby),
 • umožňujú sa športové podujatia nevyhnutné pre ich športovú prípravu a kvalifikáciu; podujatia sa musia konať bez obecenstva a všetci účastníci musia mať negatívny RT-PCR alebo antigénový test nie starší ako 7 dní.

Ako postupovať po absolvovaní testu

Čo robiť, ak som COVID-19 pozitívny/a?

 • Zostaňte v domácej izolácii a ostatní členovia spoločnej domácnosti v karanténe (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).
 • Informujte o pozitivite svojho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VÚC, ak váš lekár nie je k dispozícii.
 • Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržiavajte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.
 • Ak máte závažné príznaky: opakované vzostupy teploty nad 39 °C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – číslo 155.
 • Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pred začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 10 dní od kontaktu s vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.
 • Vaša domáca izolácia trvá minimálne 10 dní od odberu, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti….). O konečnej dĺžke karantény rozhodne všeobecný lekár.
 • Karanténa osôb žijúcich s vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu vašej izolácie. Odporúča sa im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom webu korona.gov.sk najskôr 5. deň od kontaktu s vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby vašej izolácie).
 • Ak ste COVID-19 pozitívny, vy ani osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti a vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény okrem prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií, používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.
 • Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.
 • V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby vám doniesla nákup k vchodovým dverám. Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môžete opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.

Čo robiť, ak mám negatívny test?

 • Naďalej dôsledne dodržiavajte vysoký hygienický štandard. Negatívny výsledok totiž nezaručuje, že v tele nemáte vírus. Tých, ktorí majú nižšiu vírusovú nálož, antigénový test nemusí zachytiť.
 • Nestrácajte obozretnosť a neospravedlňujte rizikové aktivity negatívnym výsledkom vášho testu. Stále je potrebné, aby ste sa chránili a dodržiavali všetky platné protiepidemické opatrenia.
 • Pri pobyte mimo vašej domácnosti noste správne nasadené rúško (cez ústa aj nos, pričom rúško prilieha k pokožke, aby vzduch voľne neunikal po stranách), udržiavajte si najmenej dvojmetrový odstup od iných ľudí, často a dôsledne si umývajte či dezinfikujte ruky. Nezabúdajte pravidelne nárazovo vetrať.
 • Priebežne sledujte svoj zdravotný stav a ak sa u vás objavia príznaky ochorenia, konzultujte ďalší postup s lekárom.

 

Zdroje: MZ SR, ÚVZ SR, korona.gov.sk, npz.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com